Met ingang van 1 januari 2014 is de afdrachtvermindering onderwijs vervallen. Ervoor in de plaats is de subsidie praktijkleren in het leven geroepen. Vanaf 2 juni 2014 tot 15 september 2016 is deze subsidie aan te vragen. De subsidie praktijkleren wordt na afloop van het schooljaar aangevraagd. Het budget voor de subsidie wordt gedeeld door het aantal aanvragen, maar zal niet meer dan € 2.700,- per student per studiejaar bedragen. De subsidie zal voor het eind van het jaar naar u overgemaakt worden.

De werkgever dient aan een aantal eisen te voldoen om in aanmerking te komen voor deze subsidie.

De werkgever beschikt over de volgende stukken in de administratie:

  • een door alle partijen getekende (praktijkleer)overeenkomst, waaruit onder andere moet blijken hoe de begeleiding zal plaatsvinden en welk deel van de leerdoelen/kwaliteiten/kwalificaties in de beroepsvorming bij de werkgever moet worden behaald;
  • een aanwezigheidsregistratie van de deelnemer bij de beroepspraktijkvorming. Dit kan bijvoorbeeld een uitdraai uit het digitaal tijdschrijfsysteem zijn, een presentielijst- of een geldig arbeidscontract samengaand met een verzuimregistratie, zolang de praktijkvorminguren van de deelnemer ermee kunnen worden aangetoond;
  • een administratie waaruit de begeleiding blijkt (de voortgang van de beroepsvorming) en waaruit de wijze blijkt waarop het deel van de leerdoelen/kwaliteiten/kwalificaties met betrekking tot de beroepsvorming is behaald. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van een (BPV-)werkboek (origineel/kopie/scan) van de deelnemer of tussentijdse gespreks- , beoordeling,- en evaluatieverslagen.

Wij adviseren u na te gaan of u werknemers heeft waarmee u een praktijkleerovereenkomst heeft waardoor u in aanmerking komt voor deze subsidie. Om deze subsidie te kunnen aanvragen heeft u een eHerkenning (niveau 1) nodig. Deze kunt u via eLoket aanvragen. Wij kunnen de subsidie voor u aanvragen.


Neem contact op voor meer informatie....