Als u een medewerker in dienst neemt of in dienst heeft met een bepaalde arbeidshandicap, dan heeft u mogelijk recht om de premiekorting arbeidsgehandicapten toe te passen.

Wanneer kunt u de premiekorting toepassen?

 • werknemers die door de gemeente moeten worden ondersteund bij het vinden van werk, die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen en opgenomen zijn in het doelgroepregister;
 • werknemers met een Wiw-baan (Wet inschakeling werkzoekende) of ID-baan (In- en doorstroombaan);
 • werknemers met een Wet Wajong-uitkering en arbeidsvermogen;
 • werknemers met een WSW-indicatie.

(Voor de laatste 2 groepen werknemers gold al recht op de premiekorting.)

U kunt de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer ook toepassen als u een werknemer in dienst
neemt en er direct voordat hij in dienst komt, sprake is van 1 van de volgende situaties:

 1. De werknemer heeft recht op een WIA-uitkering (een WGA- of een IVA-uitkering).
 2. UWV heeft in een arbeidskundig onderzoek bij de werknemer vastgesteld dat hij tegelijkertijd voldoet aan de volgende 4 voorwaarden:
  • De werknemer was op de 1e dag na afloop van de wachttijd van de WIA (of van het tijdvak van de verlengde loondoorbetalingsverplichting) voor minder dan 35% arbeidsongeschikt, waardoor hij niet in aanmerking kwam voor een WIA-uitkering.
  • De werknemer was 11 weken voor het einde van de wachttijd (of van het tijdvak van de verlengde loondoorbetalingsverplichting) nog in dienst bij dezelfde werkgever(s) die hij had toen hij ziek werd.
  • De werknemer was op de 1e dag na afloop van de wachttijd van de WIA (of van het tijdvak van de verlengde loondoorbetalingsverplichting) niet in staat eigen of passend werk te doen bij de werkgever bij wie hij zich ziek gemeld had.
  • De werknemer komt bij u in dienst binnen 5 jaar na de dag waarop de wachttijd (of het tijdvak van de verlengde loondoorbetalingsverplichting) is geëindigd.
  • De werknemer is jonger dan 18 jaar, heeft door ziekte of handicap problemen gehad bij het volgen van onderwijs en komt binnen 5 jaar na afronding van dat onderwijs bij u in dienst. Op verzoek geeft UWV een verklaring af waarin staat dat de werknemer tot deze doelgroep hoort. Valt deze werknemer ook onder 1 van de doelgroepen van de Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten, dan past u de lagere premiekorting toe van € 2.000 per jaar.
 3. De werknemer is 18 jaar of ouder, krijgt geen uitkering of arbeidsondersteuning op grond van de Wet Wajong, heeft door ziekte of handicap problemen gehad bij het volgen van onderwijs, en hij komt binnen 5 jaar na afronding van dat onderwijs bij u in dienst. Op verzoek geeft UWV een verklaring af waarin staat dat de werknemer tot deze doelgroep hoort. Valt deze werknemer ook onder 1 van de doelgroepen van de Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten, dan past u de lagere premiekorting toe van € 2.000 per jaar.
 4. De werknemer was vóór 29 december 2005 arbeidsgehandicapt op grond van de Wet REA. Voorwaarde is wel dat hij, toen hij in dienst kwam, arbeidsgehandicapte in de zin van de Wet REA was (of was geweest Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2016 | 1 januari 2016 65 als de Wet REA niet was ingetrokken). Het gaat hier bijvoorbeeld om een werknemer die recht had op een WAO-uitkering of Waz-uitkering toen hij in dienst kwam.

Neem contact op voor meer informatie....