In deze memo geven wij een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

 • Afschaffing minimumkapitaal Na inwerkingtreding van de nieuwe regels kan een B.V. met minimaal € 0,01 aan kapitaal worden opgericht. Een eventueel aanwezige wettelijke reserve valt op 1 oktober vrij en gaat tot de reguliere algemene reserve behoren. Er is in beginsel geen noodzaak om het kapitaal terug te brengen tot € 1. Met oog op fiscale aspecten kan het wenselijk zijn om het aandelenkapitaal terug te brengen van € 18.000 tot € 1. Daarmee kan de dga bijvoorbeeld een rekening-courantschuld aan die B.V. aflossen zonder dat box 2 belasting verschuldigd is. Dit is dus mogelijk. De statuten van de vennootschap dienen hiervoor wel aangepast te worden.
 • Afschaffing bankverklaring contante storting Dit vloeit voort uit de afschaffing van het minimumkapitaal
 • Afschaffing accountantsverklaring bij inbreng Ook dit vloeit voort uit de afschaffing van het minimumkapitaal
 • Vervallen beperkingen terugbetaling van kapitaal Dit betekent overigens niet dat de fiscale beperkingen vervallen.
 • Vervallen beperkingen inkoop van aandelen Dit biedt extra flexibiliteit bij bedrijfsopvolging. Zogenaamde cascade-inkopen zullen niet meer nodig zijn.
 • Vervallen verplichte blokkeringsregeling Indien de aandeelhouders dit wensen, kunnen de aandelen vrij overdraagbaar worden gemaakt.
 • Aandelen met beperkte winstrechten Aandelen zonder winstrechten of beperkte winstrechten worden mogelijk.
 • Mogelijkheid aandelen zonder stemrecht of meervoudig stemrecht Dit biedt de mogelijkheid om bijvoorbeeld aandelen uit te geven welke wel winstrecht hebben maar geen stemrecht. Hierdoor zal minder snel certificering van aandelen nodig zijn. Ook wordt het mogelijk dat aan bepaalde aandelen eenvoudig stemrecht is gekoppeld, al dan niet voor specifieke besluiten.
 • Toestemming bestuurder bij dividend uitkering De statutaire directeur moet toestemming geven voor alle uitkeringen aan de aandeelhouders (dividend, agio, kapitaal). Bestuurders moeten, op straffe van persoonlijke aansprakelijkheid, toetsen of de B.V. na de uitkering kan blijven voldoen aan de lopende verplichtingen.

Uitkeringstest
Hierbij zijn de liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit van belang . De periode waarop de beoordeling betrekking heeft is in principe één jaar. Mocht de B.V. na de te wraken rechtshandelingen nalatig blijken in de betaling van haar schulden dan zijn de bestuurders in principe hoofdelijke aansprakelijk voor het gehele tekort dat binnen de B.V. ontstaat. Ingeval de B.V. binnen een jaar na de te wraken rechtshandelingen failliet wordt verklaard, en de aandeelhouders wisten of konden weten dat de B.V. in financiële problemen zou komen door de dividenduitkering, dan zijn de aandeelhouders ook aansprakelijk voor het ontstane tekort. De aandeelhouders zijn maximaal aansprakelijk voor het door hen ontvangen bedrag aan dividend of andere vorm van kapitaalterugbetaling.

Bij de uitkeringstest is op dit moment nog niet geheel duidelijk op welke wijze de diverse elementen meegewogen moeten worden. De bestuurders zullen tot een inschatting van de kasstromen moeten komen en dat is doorgaans geen gemakkelijke taak. In de praktijk bestaat in dit kader de vrees voor aansprakelijkheid voor de bestuurders. Het is derhalve zaak om de afwegingen rond het uitkeren van een dividend goed vast te leggen.

Invoeringswet
In het wetsvoorstel Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering B.V.-recht worden volgende fiscale aspecten geregeld:

 • in het Besluit fiscale eenheid 2003 zal worden opgenomen dat een moedervennootschap ook 95% van de stemrechten in de dochtervennootschap moet bezitten;
 • voor de aanmerkelijkbelangregeling worden stemrechtloze en winstrechtloze aandelen als een aparte soort aangemerkt. Door uitgifte van stem- of winstrechtloze aandelen zal een aanmerkelijkbelangpositie die is gebaseerd op gewone aandelen niet wijzigen;
 • zowel winst- als stemrechtloze aandelen kunnen onder de deelnemingsvrijstelling vallen; beide tellen mee voor de bepaling van het totale gestorte kapitaal en de 5%-grens.

Zoals reeds aangegeven zijn voor bestaande B.V.'s de huidige statuten leidend. Wil men gebruik maken van de mogelijkheden van de Flex-B.V., dan zal tot statutenwijziging moeten worden overgegaan.

Een uitgebreidere notitie van onze beroepsorganisatie zenden wij u op verzoek graag toe.

VIER Accountants, oktober 2012


Neem contact op voor meer informatie....