Extra info Flex BV

In deze memo geven wij een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

  • Afschaffing minimumkapitaal Na inwerkingtreding van de nieuwe regels kan een B.V. met minimaal € 0,01 aan kapitaal worden opgericht. Een eventueel aanwezige wettelijke reserve valt op 1 oktober vrij en gaat tot de reguliere algemene reserve behoren. Er is in beginsel geen noodzaak om het kapitaal terug te brengen tot € 1. Met oog op fiscale aspecten kan het wenselijk zijn om het aandelenkapitaal terug te brengen van € 18.000 tot € 1. Daarmee kan de dga bijvoorbeeld een rekening-courantschuld aan die B.V. aflossen zonder dat box 2 belasting verschuldigd is. Dit is dus mogelijk. De statuten van de vennootschap dienen hiervoor wel aangepast te worden.
  • Afschaffing bankverklaring contante storting Dit vloeit voort uit de afschaffing van het minimumkapitaal
  • Afschaffing accountantsverklaring bij inbreng Ook dit vloeit voort uit de afschaffing van het minimumkapitaal
  • Vervallen beperkingen terugbetaling van kapitaal Dit betekent overigens niet dat de fiscale beperkingen vervallen.
  • Vervallen beperkingen inkoop van aandelen Dit biedt extra flexibiliteit bij bedrijfsopvolging. Zogenaamde cascade-inkopen zullen niet meer nodig zijn.
  • Vervallen verplichte blokkeringsregeling Indien de aandeelhouders dit wensen, kunnen de aandelen vrij overdraagbaar worden gemaakt.
  • Aandelen met beperkte winstrechten Aandelen zonder winstrechten of beperkte winstrechten worden mogelijk.
  • Mogelijkheid aandelen zonder stemrecht of meervoudig stemrecht Dit biedt de mogelijkheid om bijvoorbeeld aandelen uit te geven welke wel winstrecht hebben maar geen stemrecht. Hierdoor zal minder snel certificering van aandelen nodig zijn. Ook wordt het mogelijk dat aan bepaalde aandelen eenvoudig stemrecht is gekoppeld, al dan niet voor specifieke besluiten.
  • Toestemming bestuurder bij dividend uitkering De statutaire directeur moet toestemming geven voor alle uitkeringen aan de aandeelhouders (dividend, agio, kapitaal). Bestuurders moeten, op straffe van persoonlijke aansprakelijkheid, toetsen of de B.V. na de uitkering kan blijven voldoen aan de lopende verplichtingen.